• Open Ma.- Vr: 08.30-17.00

 • Telefoon 050 711 52 60

 • E-mail info@atvaccountants.nl

Vervolg header 2

Interessante nieuwsberichten voor u

Wijzigingen voor de salarisadministratie per 1 januari 2023 op een rij

Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met ruim 10% (10,15%).

1. Minimumloon stijgt per 2023 met 10,15 procentwijzigingen salarisadministratie

Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met ruim 10% (10,15%).

Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, WIA en WW gaan hierdoor ook omhoog.

2. Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21

De onbelaste reiskostenvergoeding staat al sinds 2006 op € 0,19 per kilometer. Dit wordt € 0,21 per 1 januari 2023 (en € 0,22 per 1

januari 2024). De werkgever mag zelf bepalen of hij een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog deze is. Alleen bij cao-afspraken over de reiskostenvergoeding, moet de werkgever deze toepassen.

3. Verhoging vrije ruimte WKR naar 3% over eerste € 400.000

De vrije ruimte in 2023 gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Eerst werd aangekondigd dat de vrije ruimte naar 1,92% zou gaan. Door een aangenomen motie is dat percentage verhoogd naar 3%. Bij een fiscale loonsom van meer dan € 400.000 blijft het perecntage 1,18%.

4. Thuiswerkvergoeding naar € 2,15 per 2023

De thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd en is € 2 euro per dag, het bedrag dat Nibud had uitgerekend. De thuiswerkvergoeding wordt per januari 2023 € 2,15 (afgerond) per dag.

5. Lagere bijdrage Zvw

De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omlaag van 6,75 procent naar 6,68 procent. Het maximum bijdrageloon stijgt naar € 66.952 (in 2022: € 59.706).

6 Meer arbeidskorting

Werknemers kunnen in 2023 profiteren van een hogere arbeidskorting. Ze houden meer nettoloon over. De maximale arbeidskorting is in 2023 € 5.052.

7. Wijzigingen 30%-regeling

Het Belastingplan 2023 bevat twee wijzigingen voor de 30%-regeling:

 • per 2023: een jaarlijkse keuze voor toepassing van de 30%-regeling of werkelijke extraterritoriale kosten;
 • per 2024: een aftoppingsmaatregel voor ingekomen werknemers. Let op: voor sommige werknemers gaat deze maatregel pas in per 2026.

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling

 • loon werknemer met specifieke deskundigheid: € 41.954
 • loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is: € 31.891

(Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023, bijlage Tarieven bedragen percentages)

8. Wijzigingen gebruikelijk loon

 • Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt
 • Doelmatigheidsmarge vervalt bij gebruikelijk loon van aanmerkelijkbelanghouders
 • Het gebruikelijk loon stijgt per 1 januari 2023 naar € 51.000 (nu: € 48.000)

(Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023, bijlage Tarieven bedragen percentages)

9. Vrijwilligersvergoeding omhoog

De normbedragen van de vrijwilligersregeling worden verhoogd naar € 1.900 per jaar en € 190 per maand. (Bron: Belastingdienst.nl)

10. Premiepercentages sociale verzekeringen

De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt voor 2023 vastgesteld op 5,82 procent. In de Rijksbegroting voor 2023 stond 5,49 procent. Met werkgevers is afgesproken om het pakket aan lastenverlichting voor het mkb anders in te vullen, waardoor de Aof-premie voor kleine bedrijven minder omlaag gaat dan eerder gemeld.

De percentages voor de premie voor het AWf worden voor 2023 vastgesteld op 2,64 procent (laag tarief) en 7,64 procent (hoog tarief).

11. Wijzigingen lage-inkomensvoordeel

De hoogte van het LIV bedraagt in 2022 € 0,49 per verloond uur van de werknemers die voldoen aan de voorwaarden met een maximum van € 960 per werknemer per kalenderjaar.

De vergoeding per verloond uur wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer.

De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 960 naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar.

12. Einde aan collectiviteitskorting op zorgverzekeringen

De collectiviteitskorting op zorgverzekeringen verdwijnt per 1 januari 2023. Zorgverzekeraars moeten straks voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen.

13. Bijtelling voor elektrische auto’s 16%, grens cap € 30.000

Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0% geldt een korting van 6 procentpunten op het standaardbijtellingspercentage. Deze korting bereken je over de grondslag (meestal de cataloguswaarde). Voor de meeste elektrische auto’s bereken je die over een maximaal bedrag, de zogenoemde ‘cap’. De cap bedraagt vanaf 2023 € 30.000 (2022: € 35.000). De korting bedraagt dan maximaal € 1.800 (2022: € 2.100). De cap geldt niet voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s.

14. Herstellen toegepaste anoniementarief

Vanaf 2023 mag je – na ontvangst van de volledige/juiste gegevens – eerdere inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief herstellen, voor zover je die in hetzelfde jaar gedaan hebt. Je moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.

15. Hoge AWf-premie voor BBL-overeenkomsten met uitzendbeding

Vanaf 2023 moet je de hoge AWf-premie toepassen voor een werknemer die de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt, waarbij sprake is van een uitzendbeding in de praktijkovereenkomst of in een daarmee samenhangende arbeidsovereenkomst. Tot en met 2022 mag je in een zo’n situatie nog de lage AWf-premie toepassen, als aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Let op: nog geen wijzigingen in regelgeving AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding en wisselende arbeidsomvangen voor 2023

16. Wijzigingen aangifte loonheffingen

Voor 2023 wijzigt de aangifte loonheffingen op een aantal onderdelen.

 • Nieuwe rubrieken voor premie en premieloon AWf-uitkering.
 • Nieuwe rubrieken voor premieloon Whk.
 • De rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ wijzigt per 2023 in ‘Code reden einde arbeidsverhouding. Er is een gewijzigde omschrijving code soort inkomstenverhouding / inkomenscode 31 (ZW / WAZO).
 • Nadere toelichting bij het gebruik van code aard arbeidsverhouding 21, 22 en 83 (WSW en BBL).

17. Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Werkgevers bieden werknemers soms aandelenopties aan als loon in plaats van (volledig) regulier salaris. De werknemer kan per 1 januari 2023 kiezen wanneer belasting wordt geheven: in principe pas zodra de aandelen verhandelbaar zijn of op het moment zoals het was.

18. Opgave aan Belastingdienst van uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden maakt de Belastingdienst sinds 1 januari 2022 onderscheid tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Vanaf 1 januari 2023 kun je deze gegevens op een andere manier aanleveren.

19 AOW-leeftijd in 2023

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. Per 1 januari 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. In 2028 gaat de AOW-leeftijd drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.

20. Kinderopvangtoeslag per 2023 niet meer afhankelijk van gewerkte uren

Het loslaten van de koppeling gewerkte uren is afgesproken in het coalitieakkoord en beoogt een vereenvoudiging van het stelsel en een vermindering van de onzekerheid over recht op- en hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Later dan 1 januari 2023

Wat gaat volgens de huidige planning per 1 juli 2023 of per 1 januari 2024 in werking?

1. Loondoorbetalingsverplichting zieke AOW’er

De loondoorbetalingsplicht voor een zieke AOW-werknemer is nu 13 weken. Dit zou per 1 januari 2023 teruggaan naar zes weken. Vanwege de voorbereidingstijd bij UWV wordt dit uitgesteld tot 1 juli 2023:

 • Vanaf 1 juli 2023: 6 weken loondoorbetaling.
 • Eerste ziektedag vóór 1 juli 2023, dan recht op 13 weken loondoorbetaling.

2 CO2-uitstoot reizen werknemers registreren voor grote werkgevers

Het registreren van de CO2-uitstoot voor grote werkgevers gaat pas op z’n vroegst per 1 juli 2023 in (emissies van kooldioxide beperken door werkgebonden personenmobiliteit).

3 Nieuwe Pensioenwet

Het streven is om het wetsvoorstel toekomst pensioenen per 1 juli 2023 in werking te laten treden.

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 15 december verder over het wetsvoorstel. Na het debat zal de Tweede Kamer besluiten wat het verdere vervolg is.

4 Wet werken waar je wilt

Op grond van dit wetsvoorstel wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken inzake arbeidsduur en werktijden die een werknemer kan doen op grond van de Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

5 Invoering minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek per 2024

Het introduceren van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat alle minimumloonverdieners per uur hetzelfde brutoloon ontvangen.

(Bron: Salaris Vanmorgen 13 december 2022)

Locatie Schipborg

Borgweg 41, 9469 PG Schipborg

050 711 5260

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Locatie Emmen

Waanderweg 18a, 7812 HZ Emmen

0591 675 462

info@atvaccountants.nl

Ma - vr: 8:30 - 17:00 uur

Onze kwaliteit

Volg ons